петък, 30 март 2012 г.

Books of Ianko N. Iankov-Velyovski. CONTENTS

Янко Янков


Психология

на правотоТом 1София, 2002 г.
Янко Николов Янков

Психология на правото

Том 1

ISBN 954-8550-18-0 (Том 1)Contents


Introduction  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …. … ..     5

Chapter   I. Historical and Genetical
                   Problems of the Psychology
                  of Law ….....................................…..……..   23

Chapter  II. Object Оriented Problems
                   of the Psychology of Law ...  ...…....……..  251

Chapter III. Systemological Problems
                   of the Psychology of Law ... ..….......…….. 322

Chapter IV. Methodological Problems
                   of the Psychology of Law ... ............……..  340

Chapter V. The Place of the Science
                   in the System of  Sciences.
                   Interrelations of the Psychology
                   of Law with Other Sciences ... .…...……   385

Conclusion ...  ..........................................….....……..    456
Summary (Bulgarian) ……………………………….    460
Summary (English) ………………………………..      466
Appendix …………………………………………….   471СъдържаниеВъведение ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … …  5

Глава I. Историко-генетически проблеми
              на Психологията на правото ... …….......……... 23

Глава II. Предметологически проблеми
              на Психологията на правото ... ..............……... 251

Глава III. Системологически проблеми
                на Психологията на правото ... .........…….… 322

Глава IV. Методологически проблеми
                на Психологията на правото ... .........………. 340

Глава V. Мястото на Психологията на правото
               в системата на науките.
               Взаимоотношения с другите науки ………… 385

Заключение ... ............................................  ......……….  456
Резюме ………………………………………………….  460
Резюме (на английски език) …………………………..  466
Приложение ……………………………………………  471
Психология на правото

Том 1

Българска

Първо издание

Автор: Янко Николов Янков

Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат: 60 Х 84 / 16
Издание на “Янус” ЕООД
ISBN 954-8550-18-0 (Том 1)Psychology of Law


Vol. 1


Bulgarian
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 60 X 84/ 16
Published by: IANUS Publishing House
ISBN 954-8550-18-0 (Vol. 1)
 

 

 

 

Янко Янков

Прогностика


(Теоретико-методологически проблеми)


Второ, преработено и допълнено издание
София, 2005 г.


Янко Николов Янков,
Прогностика. (Теоретико-методологически проблеми), Второ, преработено издание, С., издателство “Янус”, 2005, 540 с.
ISBN 954-8550-37-7
Съдържание


Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Глава Първа.
Философски проблеми  на прогностиката . . . . . . . .   12
            I. Генетически проблеми
                        на прогностиката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
            II. Предметологически проблеми
                        на прогностиката . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .20
            III. Системологически проблеми
                        на прогностиката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
            IV. Методологически проблеми
                        на прогностиката . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Глава Втора.
Философски проблеми в прогностиката  . . . . . . . . . . 53
            I. Онтологически аспекти . . . . . . . . . . . . . . . .   55
                        § 1. Причинността, развитието
                                   и закономерността  . . . . . . . . . . . .  61
                        § 2. Действителност и недействителност;
                                   възможност и невъзможност;
                                   необходимост и случайност;
                                    вероятност и невероятност . . . . . . 78
                        § 3. Синергетизмът . . .  . . . . . . . . . . . . . .  106
                        § 4. Времето като форма на съществуване
                                   на материята . . . . . . . . . . . . . . . . 147
            II. Епистемологически, гносеологически
                        и логически аспекти . . . . . . . . . . . . . . . 200
                        § 1. Прогнозирането като познание . . . . 200
                        § 2. Проблемата за истината
                                   в прогностичното познание . . . .  227
            IIІ. Понятиен и терминологичен апарат
                        на прогностиката  . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
            § 1. Предвиждането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
            § 2. Прогнозирането  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
            § 3. Хипотезата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267
            § 4. Предположението . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
            § 5. Предчувствието (предугаждането) . . . . . . 280
            § 6. Концепцията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281
            § 7. Проектирането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
            § 8. Програмирането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
            § 9. Планирането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
            § 10. Конструирането . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Глава Трета.
Научна организация и технология
на прогнозирането . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 296
            I. Изграждане на системата
                        от органи за прогнозиране . . . . . . . . . 297
            II. Последователност на прогнозната
                        дейност (прогнозен цикъл,
                        цикъл на прогнозирането) . . . . . . . . . . 299
            III. Информационни проблеми
                        на процеса на прогнозирането . . . . . . . 307  
            IV. Принципи на прогнозирането . . . . . . . . . . 312
            V. Методи на прогнозирането . . . . . . . . . . . . . 317
                        § 1. Типология на методите
                                   на прогнозирането  . . . . . . . . . . . 317
                        § 2. Същност на методите
                                   на прогнозирането . . . . . . . . . . . . 323
                        § 2.1. Същност на извъннаучните
                                   методи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
                        § 2.2. Същност на научните методи . . . . 418
                        § 2.2.А. Методи на екстраполирането . . .418
                        § 2.2.Б. Методи на експертизата . . . . . . . 471
            VI. Типология на прогнозите . . . . . . . . . . . . .  . 522
            VII. Оценка на надеждността
                        и точността на прогнозите . . . . . . . . . . 528


Прогностика. Теоретико-методологически проблеми
Българска
Второ преработено и допълнено издание
Автор: Янко Николов Янков
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат: 60 х 84/16
Издание на “Янус” ЕООД
ISBN 954-8550-37-7
Prognostics. Theoretical and Methodological Problems

Bulgarian
Second Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 60 х 84/ 16
Published by: IANUS Publishing Company
ISBN 954-8550-37-7


 
 
 
 
 
 
 
Янко Янков

Танатология


(Наука за хуманизиране на живота
чрез демистификация на смъртта)София, 2007 г.Янко Николов Янков
Танатология, (Наука за хуманизиране на живота чрез демистификация на смъртта), С., Издателство “Янус”, 2007,
ISBN 954-8550-36-9
ISBN 978-954-8550-36-9


                        Това, което дава смисъл на живота,
                        дава смисъл и на смъртта.
                                               С благодарност на родителите ми
                                      Евтима и Никола Янкови

Макар че, както всички хора, така и аз се вълнувах и интересувах от тази тема много отдавна, никога нямаше да успея да напиша тази книга, ако не ми се беше наложило в продължение на много години предизвикателно “да гледам смъртта директно в очите”.
За мен Танатологията всъщност е не толкова наука за смъртта, колкото наука за хуманистичен реализъм и оптимизъм в живота, основани върху демистифакацията на смъртта.
Все пак, обаче, като автор съм длъжен да предупредя евентуалния читател на тази книга, че тя е много вредна и опасна за духовното спокойствие (а може би и “здраве”) на хората със слаби нерви и със силно желание за самозалъгване.Съдържание


Увод. Човекът и смъртта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Глава I. Феноменология на живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
            § 1. За произхода и същността
                        на Вселената . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
            § 2. За произхода и същността
                        на живота и човека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Глава II. Феноменология на смъртта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
            § 1. Митологични представи за смъртта  . . . . . . . . . . . . . . . 96
            § 2. Религиозни представи за смъртта . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
            § 3. Естетически представи за смъртта . . . . . . . . . . . . . . . . 107
            § 4. Философски представи за смъртта . . . . . . . . . . . . . . . . 124
            § 5. Биомедицински представи за смъртта . . . . . . . . . . . . .  140
            § 6. Болката при смъртта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
            § 7. Предсмъртните преживявания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
            § 8. Смъртта и сънят  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
                § 9. Видове смърт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
            § 10. “Лечима” ли е смъртта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
            § 11. Митът и истината за безсмъртието,
                        обезсмъртяването и възкресението . . . . . . . . . . . . . 184
            § 12. Явяват ли се пред живите
                        духовете на умрелите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236
            § 13. Смъртта в идеологията и практиката
                        на тоталитарната политическа власт . . . . . . . . . . . . 238
            § 14. Функциите на смъртта . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  260
            § 15. Правото на живот и правото на смърт.
                        Правото на болния да знае истината,
                        че ще умре . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
            § 16. Същност на евтаназията . . . . . . . . . . .  . .  . .  . . . . . . . . 332
            § 17. Смъртта като Зло и като Добро . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
            § 18. Следсмъртното състояние на тялото . . . . . . . . . . . . . . 395
            § 19. Възгледи за следсмъртното състояние
                                   на съзнанието (личността) . . . . . . . . . . . . . . . 409
            § 20. Сексът и смъртта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

Глава III. Самоубийството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
            § 1. Философски гледища за самоубийството . . . . . . . . . . . . 444
            § 2.  Конституционални (анатомо-патологични и
                        био-генетични) гледища за самоубийството . . . . . . . 457
            § 3.  Космическо-хронобиологически гледища
                        за самоубийството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
            § 4. Физико-географски гледища за самоубийството . . . . . . 459
            § 5. Психиатрически и психопатологически гледища
                        за самоубийството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
            § 6. Социологически гледища за самоубийството . . . . . . . . 468
            § 7. Психологически гледища за самоубийството . . . . . . . .  472
            § 8. Същност на суицидентната мотивация . . . . . . . . . . . . . . 479
            § 9. Ролята на половия фактор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
            § 10. Ролята на политическата мотивация . . . . . . . . . . . . . . . 486
            § 11 Предпочитани начини за самоубийство . . . . . . . . . . . . . 487
            § 12 Форми на суицидното поведение и
                        класификация на самоубийците . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
            § 13 Епидемиология и терапия
                        на суицидните импулси и поведение . . . . . . . . . . . . . . 492
            § 14 Литературата като суицидален рисков фактор . . . . . . . . 498
            § 15 Парасуицидалността като
                        “фактор на естествения подбор” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
            § 16 С езика на фактите за самоубийството
                        и саможертвеността . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

Глава IV. Убийството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
            § 1. Видове убийство и видове убийци . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518
            § 2. Теории за престъпността и убийството . . . . . . . . . . . . . . 551
            § 3. Защо някои жени харесват убийците . . . . . . . . . . . . . . . . 567
            § 4. С езика на фактите за същността
                        на човекът-убиец (а и на неговите жертви) . . . . . . . .  569

Глава V. Смъртното наказание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
            § 1. История и същност на проблема
                        за смъртното наказание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
            § 2. За и против смъртното наказание . . . . . . . . . . . . . . . . 632
            § 3. Смъртната присъда по света . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  644
            § 4. Видове (начини, технология на) изпълнение
                        на смъртната присъда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670
            § 5. Каква е съдбата на телата на екзекутираните . . . . . . . 701
            § 6. Институцията на палача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704

Глава VI. Функция на макабрените обреди,
                        ритуали, изделия и предмети . . . . . . . . . . . . . . . .  718
            § 1. Същност на макабрената обредност и ритуалистика . .718
            § 2. Представата за злите мъртъвци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729
            § 3. Налагане на наказания на покойници . . . . . . . . . . . . . . 733
            § 4. Макабрени изделия и предмети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
            § 5. Някои аспекти на българската сакрална
                        обредност и ритуалистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  740

 


Танатология
(Наука за хуманизиране на живота
чрез демистификация на смъртта)

Българска
Първо издание
Автор: Янко Николов Янков
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат: 70/100/16
Издание на “Янус” - ЕООД
ISBN 954-8550-36-9
ISBN 978-954-8550-36-9Tanatology
A Science for Humanization of Life
through Demystification of Death

Bulgarian
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 70 X 100/ 16
Published by: IANUS Publishing Company
ISBN 954-8550-36-9
ISBN 978-954-8550-36-9


Янко Янков
Кутията на Пандора


Една калейдоскопична визия
 върху тероризма


2007 г.Описание: SYM-3Янко Янков,
Кутията на Пандора. Една калейдоскопична визия
върху тероризма. - С., “Янус”, 2007.

ISBN 954-8550-16-4

ISBN 978-954-8550-16-1

С ъ д ъ р ж а н и е


Предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
І. Дефинитивност и концептуализация на тероризма . . . . . . . . . . . .  7
ІІ. Тираноборческата предистория на тероризма . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ІІІ. Френският терористичен модел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ІV. Руският довоенен тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
V. Европейският довоенен тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
VІ. Тероризмът между двете световни войни . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
            § 1. Тероризмът в СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
            § 2. Тероризмът във фашистка Италия . . . . . . . . . . . . . . . . .  138
            § 3. Тероризмът в нацистка Германия . . . . . . . . . . . . . . . ... 142
VІІ. Тероризмът след Втората световна война . . . . . . . . . . . . . . . . .  153  
VІІІ. Някои съвременни форми и видове тероризъм . . . . . . . . . . . .  166
            § 1. Чеченският тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
            § 2. Ислямският тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188
            § 3. Кюрдският тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
            § 4. Ирландският тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209
            § 5. Баският тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
            § 6. Сикхският тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214
            § 7. Международният тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
            § 8. Ядреният и радиационният тероризъм . . . . . . . . . . . . . .  217
            § 9. Биотероризмът и агротероризмът . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220
            § 10. Информационният тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229
            § 11. Кибертероризмът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
            § 12. Социално-битовият тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232
            § 13. Бандитизмът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233
            § 14. Феноменът камикадзе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
            § 15. Радикалният екозащитен тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . 243
            § 16. Политическият тероризъм  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 244
            § 17. Държавният тероризъм  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 253
            § 18. Женският тероризъм  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 258
            § 19. Икономическият тероризъм  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 259ІХ. Българската лепта за тероризма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
            § 1. Накратко за началото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260
            § 2. Васил Левски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
            § 3. Христо Ботев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
            § 4. Убийството на Христо Белчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
            § 5. Убийството на Стефан Стамболов . . . . . . . . . . . . . . . . . .285
            § 6. Солунските “гемиджии” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
            § 7. Покушенията над цар Фердинанд . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
            § 8. Антон Прудкин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
            § 9. Казиното в София . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
            § 10. Американското посолство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
            § 11. Арабаконашкият атентат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
            § 12. Църквата “Света Неделя” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  306
            § 13. Дочо Узунов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
            § 14. “Героичните комунисти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
            § 15. Владо Черноземски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
            § 16. Тероризмът по време на социалистическата власт . . . . 317
                        А. Държавният тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
                        Б. Антидържавният тероризъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
            § 17. Случаят Берлингуер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
            § 18. Случаят Уве Баршел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
            § 19. Георги Марков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .353
            § 20. Отвличанията на български емигранти . . . . . . . . . . . .  386
            § 21. Убийството на съдебните свидетели . . . . . . . . . . . . . . . 394
            § 22. Българският медикаментозен тероризъм . . . . . . . . . . .  395
                        А. Българските медици в Либия . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
                        Б. Експериментите на проф. Шишков . . . . . . . . . . . .  430
                        В. Експериментите в Бургаската болница . . . . . . . . . 436
                        Г. Българските “хормони на растежа . . . . . . . . . . . . 439
                        Д. Експериментите на пловдивските зъболекари . .   443
Х. Някои психологически аспекти на тероризма . . . . . . . . . . . . . . .  447
ПРИЛОЖЕНИЕ: Хронология на най-известните
                        терористични актове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464Кутията на Пандора.
(Една калейдоскопична визия
върху тероризма)

Българска
Първо издание
Автор: Янко Николов Янков
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат: 70/100/16
Издание наЯнус” - ЕООД

ISBN 954-8550-16-4

ISBN 978-954-8550-16-1Pandora’s Box
(A Kaleidoscopic Vision
on Terrorism)
Bulgarian
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 70/100/16
Published by: IANUS Publishing Company

ISBN 954-8550-16-4

ISBN 978-954-8550-16-1

 

 

 

 

 

 

 

Янко Янков


Политически и правни учения

(Основни аспекти
на политикоправния генезис)

Том 1
Древен Изток

2006 г.Янко Янков
Политически и правни учения. (Основни аспекти на
политикоправния генезис), Том 1. Древен Изток, С., Издателство “Янус”, 2006.
ISBN 954-8550-42-3 (Том 1)Съдържание

Вместо увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Глава І. Политически и правни учения
         на Месопотамия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§ 1. Най-обща характеристика на първата
            и най-старата цивилизация в света . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
            1. Зараждане на Месопотамската цивилизация . . . . . . . . . . . . 11
            2. Месопотамската религия и митология . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
            3. Месопотамската писменост, литература и наука . . . . . . . . 32
            4. Социалното разслоение и ежедневието . . . . . . . . . . . . . . . . 38
            5. Войната като начин на живот на първата цивилизация . . . 40
§ 2. Власт, управление и държавен строй в Месопотамия . . . . . . 45
            1. Възникване и утвърждаване на градската цивилизованост
                   и държавност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
            2. Владетелят . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
            3. Съветът (Народното събрание) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
            4. Вавилон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
            5. Асирия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
            6. Акад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
            7. Хетия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
§ 3. Възникване и развитие на
писаното право в Месопотамия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
            1. Причини за възникването на Месопотамското право
            и неговата роля в човешката култура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
            2. Жанрова характеристика на Месопотамското право . . . . . 94
            3. Характерни особености на Месопотамското право . . . . . . 97
            4. Обществена структура и право в Месопотамия . . . . . . . . . 101
            5. Представата за т. нар. ме и нейната роля . . . . . . . . . . . . . . 108
§ 4. Дивинацията в Месопотамия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
§ 5. Азиатският начин на производство и типология
            на първичните огнища на държавността
            и цивилизацията в Месопотамия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Глава ІІ. Политически и правни учения
         на Древен Египет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
§ 1. Образуване и развитие
            на Древноегипетската държавност . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
            1. Исторически източници и хронология. . . . . . . . . . . . . . . . 126
            2. Теоретически аспекти на образуването
            на древноегипетската държавност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
§ 2. Древноегипетската религия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
            1. Най-ранните форми на древноегипетската религия . . . . . 141
            2. Ведущи аспекти на древноегипетската религия . . . . . . . . 146
§ 3. Политическите възгледи в Древен Египет . . . . . . . . . . . . . . . 163
            1. Властта на Фараона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
            2. Другите властнически длъжности в Древен Египет . . . . .  174
            3. Политическото красноречие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176
§ 4. Право и правосъдие в Древен Египет . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179
            1. Началото на изследванията на древноегипетското право . 179
            2. Системата на правораздаването и същността
            на правото в Древен Египет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
§ 5. Връзката на древноегипетската религия и култура
            с европейския античен свят, еврейството
            и християнството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
            1. Връзката с европейския античен свят . . . . . . . . . . . . . . . .  193
            2. Връзката с еврейството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
            3. Връзката с християнството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Глава ІІІ. Политически и правни учения
         на Древен Иран . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
§ 1. Главни акценти на Древноиранската
обществено-политическа събитийност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
            1. Доахеменидската епоха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
            2. Епоха на Ахеменидската династия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
            3. Следахеменидската епоха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224
§ 2. Религия, политическа доктрина и право на Древен Иран . . 229
            1. Зороастраизмът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
            2. Митраизмът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
            3. Манихейството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
            4. Несторианството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Глава ІV. Политически и правни учения
         на Юдея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
§ 1. Основни акценти от етническата,
            религиозната и държавната юдейска история . . . . . . . . . 277
            1. Началото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
            2. Завоюването на Ханаан и времената на съдиите . . . . . . . 284
            3. Династията на Давид и възродената Юдея . . . . . . . . . . . . 289
            4. Под гръцко управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
            5. Отново независима Юдея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
            6. Юдея по времето на Римската империя . . . . . . . . . . . . . . . 302
            7. Еврейството във Вавилон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
            8. Еврейството в Арабия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
§ 2. Юдейската библеистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
§ 3. Същност на юдейското право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350
§ 4. Юдейската доктрина за властта, държавата и личността . . . . 357

Глава V. Политически и правни учения
         на Древен Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
§ 1. Главни моменти от общественополитическата
            история на Древен Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374
            1. Началото . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
            2. Държавата и империята на династията
                        Чжъу (Джоу), наричана още и династия Цин (Син) . . 379
            3. Империята на династията Хан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
            4. Древните китайски императори и техните функции . . . . 384
            5. Народното събрание в Древен Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
            6. Автохтонният характер на китайската цивилизация
            и нейната алтернативност на европейската . . . . . . . . . . . . . . 389
§ 2. Общественополитическите и правните възгледи
            на Древен Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
            1.  Митологията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
            2. Шаманизмът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  396
            3. Историографията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  402
            4. Учението на Чжоу-Гун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
            5. Учението на легизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
            6. Учението на Лао Цзи и на даосизма . . . . . . . . . . . . . . . . .  422
            7. Учението на Конфуций и на конфуцианството . . . . . . . . 431
            8. Учението на Мо-Ди и на моизма . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 460
            9. Учението на будизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
§ 3. Основни принципи и специфика
            на древнокитайското право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471

Глава VІ. Политически и правни учения
         на Древна Индия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
§ 1. Главни исторически и културно-цивилизационни
            измерения на древноиндийското общество . . . . . . . . . . . 477
            1. Исторически бележки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
            2. Ведическият светоглед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
            3. Брахманизмът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  483
            4. Шраманизмът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  484
            5. Бхагавадгита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  487
            6. Школите на индийската философия . . . . . . . . . . . . . . . . .  488
            7. Хиндуизмът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  502
§ 3. Основни източници на обществено-политическите
            и правните възгледи на древноиндийското общество . . . 504
            1. Будизмът и властта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  504
            2. Законите Ману . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
            3. “Артхашастра” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
§ 4. Основни концептуални измерения
            на обществено-политическата и правната мисъл
            на древна Индия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
            1. Древноиндийският модел на организация на обществото . 527
            2. Концепциите за световния ред и за организацията
                        на обществените отношения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
            3. Концепцията за политическата власт . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
            4. Политика и морал, личност и общество . . . . . . . . . . . . . . . . 544
            5. Спецификата на древноиндийското право . . . . . . . . . . . . . . 545

Глава VІІ. Политико-правен статус
         и възгледи на Хунската империя . . . . . . . . . . . . . . . 547
            § 1. Образуване и икономика на хунското общество
                        и неговата държавна система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
            § 2. Структура на хунското общество и държава . . . . . . . . . . 558
            § 3. Обществено-политическа система и
                        организация на властта в хунската империя . . . . . . . . 561
            § 4. Великото преселение на народите
                        и хунският субстрат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

Литературни източници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569

 

 


Политически и правни учения.
(Основни аспекти на политикоправния генезис), Том 1. Древен Изток
Българска
Първо издание
Автор: Янко Николов Янков
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат 70 х 100/ 16
Издание на “Янус” - ЕООД
ISBN 954-8550-42-3 (Том 1)


Political and Legal Doctrines.
(Basic Aspects of Political and Legal Genesis),
Vol. 1. The Ancient East

Bulgarian
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 70 х 100/ 16
Published by: IANUS Publishing Company
ISBN 954-8550-42-3 (Том 1)

Янко ЯнковПолитически и правни учения

(Основни аспекти
на политикоправния генезис)

Том 2
Древна Европа.
Гърция

2006 г.


Янко Янков
Политически и правни учения. (Основни аспекти на политикоправния генезис), Том 2. Древна Европа. Гърция, С., Янус ЕООД, 2006,
ISBN 954-8550-43-1 (Том 2)

Съдържание

§ 1. Културно и обществено-държавно възникване
            и утвърждаване на Древна Гърция   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 2. Религията на Древна Гърция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
§ 3. Митологията  на Древна Гърция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
§ 4. Епосът на Омир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§ 5. Епосът на Хезиод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
§ 6. Творчеството на Седемте мъдреци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
§ 7. Езоп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
§ 8. Теогнид  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
§ 9. Пизистрат . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
§ 10. Питагор . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
§ 11. Хераклит . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
§ 12. Есхил  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
§ 13. Анаксагор  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154
§ 14. Хипербол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
§ 15. Софокъл . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
§ 16. Еврипид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
§ 17. Аристофан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
§ 18. Херодот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
§ 19. Софистите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
§ 20. Демокрит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208
§ 21. Сократ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
§ 22. Критий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  261
§ 23. Тукидид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
§ 24. Лисий . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
§ 25. Исократ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
§ 26. Ксенофонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
§ 27. Платон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
§ 28. Диоген Синопски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
§ 29. Аристотел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
§ 30. Александър Македонски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
§ 31. Демостен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
§ 32. Евгемер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
§ 33. Епикур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
§ 34. Стоицизъм и скептицизъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
§ 35. Институтът на остракизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
§ 36. Политическата роля на народните маси  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
§ 37. Еволюцията на възгледите за свободата
            и политическото насилие в Древна Гърция . . . . . . . . . . . . . . 453
§ 38. Персофилството в политическият живот на Древна Гърция . . 463
§ 39. Приложение: Политически и правни идеи
            на Древна Тракия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Политически и правни учения
(Основни аспекти на политикоправния генезис)
Том 2. Древна Европа. Гърция

Българска
Първо издание
Автор: Янко Николов Янков
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат: 70 х 100/ 16
Издание на “Янус” ЕООД
ISBN 954-8550-43-1 (Том 2)Political and Legal Doctrines.
Basic Aspects of Political and Legal Genesis.
Vol. 2. Ancient Europe. Greece
Bulgarian
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 70 х 100/ 16
Published by: IANUS Publishing Company
ISBN 954-8550-43-1 (Том 2)

 

Янко ЯнковПолитически и правни учения

(Основни аспекти
на политикоправния генезис)
Том 3.
Древна Европа.
Рим

2006 г.


Янко Янков,
Политически и правни учения. (Основни аспекти на
политикоправния генезис). Том 3. Древна Европа. Рим, С., Издателство “Янус”, 2006.
ISBN 954-8550-44-х (Том 3)
Съдържание


§ 1. Възникване и развитие на Древен Рим  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 2. Религия и митология на Древен Рим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
§ 3. Характер и историческото значение
            на римския културен 
            и обществено-политически феномен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
§ 4. “Първите стъпки” на римската култура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
§ 5. Марк Порций Катон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
§ 6. Квинт Ений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
§ 7. Културно-политическият кръг на Сципион  . . . . . . . . . . . . . . .  61
§ 8. Полибий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§ 9. Цицерон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
§ 10. Диодор Сицилийски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
§ 11. Юлий Цезар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
§ 12. Лукреций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
§ 13. Гай Салюстий Крисп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
§ 14. Вергилий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
§ 15. Хораций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183
§ 16. Страбон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
§ 17. Тит Ливий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
§ 18. Проперций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
§ 19. Овидий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
§ 20. Дионисий Халикарнийски  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
§ 21. Петроний  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
§ 22. Сенека Стари  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
§ 23. Сенека Млади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
§ 24. Квинтилиан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
§ 25. Йосиф Флавий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232 
§ 26. Марк Аней Лукан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
§ 27. Плутарх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
§ 28. Епиктет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
§ 29. Корнелий Тацит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
§ 30. Плиний Млади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
§ 31. Гай Светоний Транквил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
§ 32. Апиан Александрийски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287
§ 33. Марк Аврелий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
§ 34. Йоан Кръстител  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
§ 35. Исус Христос и християнството  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
§ 36. Авъл Гелий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
§ 37. Юстин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
§ 38. Тертулиан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
§ 39. Ориген . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
§ 40. Плотин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
§ 41. Аммиан Марцелин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
§ 42. Флавий Клавдий Юлиан   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409
§ 43. Квинт Аврелий Симах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
§ 44. Аврелий Августин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
§ 45. Олимпиодор Тивански . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
§ 46. Павел Орозий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
§ 47. Секст Аврелий Виктор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
§ 48. Акустичният характер на древната Римска
            философска и политическа мисъл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
§ 49. Към въпроса за античното учение
            за най-добрата форма на държавното устройство . . . . . . . . . . 430
§ 50. Към въпроса за античното учение за идеалния гражданин . . . . 435
§ 51. Към въпроса за античното учение за идеалния владетел . . . . . 441
§ 52. Римският социално-политически утопизъм . . . . . . . . . . . . . . . .  451
§ 53. Сакрално-политическата функция на гладиаторството . . . . . . . 460
§ 54. Римската империя и императорската власт . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Политически и правни учения
(Основни аспекти на политикоправния генезис)
Том 3. Древна Европа. Рим

Българска
Първо издание
Автор: Янко Николов Янков
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат 70 х 100/ 16
Издание на “Янус” ЕООД
ISBN 954-8550-44-х (Том 3)

Political and Legal Doctrines.
Basic Aspects of Political and Legal genesis
Vol. 3. Ancient Europe. Rome
Bulgarian
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 70 х 100/ 16
Published by: IANUS Publishing Company
ISBN 954-8550-44-х (Том 3)

 

 

 

Янко ЯнковПолитически и правни учения

(Основни аспекти
на политикоправния генезис)
Том 4.
Средновековие.
Книга 1. Ориент. Византия

2007 г.
Янко Янков-Вельовски,
Политически и правни учения. (Основни аспекти на
политикоправния генезис). Том 4. Средновековие. Книга 1. Ориент. Византия, С., Издателство “Янус”, 2007,
ISBN 978-954- 8550-61-1


 

 

Съдържание


Глава І. Въпросът за хронологическите граници
                   на Средновековието . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Глава ІІ. Политически и правни учения
         на Ориента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

            § 1. Ориентът и неговите “ориентири” . . . . . . . . . . . . . . . . .12
            1. Прeдислямският арабски Ориент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
            2. Мохамед преди Хиждра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
            3. Мохамед след Хиждра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
            4. Ислямският свят след Мохамед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

            § 2. Сектантски и интелектуални феномени в Исляма . . . .33
            1. Хариджизмът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  33
            2. Шиизмът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
            3. Суфизмът . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
            4. Философията . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
            5. Науката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
            6. Литературата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 36
            7. Изкуството . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

            § 3. Ислямският Закон . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
            1. Религиозната същност на ислямския Закон . . . .  . . . . . . . . . 38
            2. Политическата същност на ислямския Закон . . . . . . . . . . . . 44
            3. Антропологическата същност на ислямския Закон . . . . . . . 50
            4. Юридическата същност на ислямския Закон . . . . . . . . . . . . 53
            5. Субектите на ислямското право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
            6. Юридическите факти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
            7. Параметрите на ислямската власт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
            8. Ценностите-обект на защита от ислямското право . . . . . . .  81
            9. Престъпление и наказание в ислямското право . . . . . . . . . . 85
            10. Някои съпоставителни аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

§ 4. Рационалистичните обществено-политически
            концепции на ориенталските мислители . . . . . . . . . . . . . . . 96


Глава ІІІ. Политически и правни учения
         на Византия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

            § 1. Възникване и развитие на Византия . . . . . . . . . . . . . 105
            1. Причини и условия за възникването на Византия . . . . . . 105
            2. Исторически развой на византийската държава . . . . . . . . 110
            3. Исторически развой на византологията . . . . . . . . . . . . . . 119


§ 2. Същност на политическите и правните
                        идеи и учения във Византия . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
            1. Генезис и същност на византизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
            2. Арианство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
            3. Атанасиевство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
            4. Несторианство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
            5. Монофизитство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 163
            6. Иконоборство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
            7. Иоан Филопон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
            8. Леонтий Византийски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
            9. „Ареопагитка” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
            10. Максим Изповедник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
            11. Йоан Дамаскин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
            12. Павликиянство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
            13. Патриарх Фотий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
            14. Лъв Математик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
            15. Константин-Михаил Псел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
            16. Исихазъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
            17. Варлаам Калабрийски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
            18. Георг Хемист Плифон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
            19. Философската мисъл във Византия  . . . . . . . . . . . . . . . . .185
            20. Византийското право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
            21. Източното и западното християнство   . . . . . . . . . . . . . . . . 206

 Политически и правни учения
(Основни аспекти на политикоправния генезис)
Том 4. Средновековие.
Книга 1. Ориент. Византия

Българска
Първо издание
Автор: Янко Николов Янков
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат 70 х 100/ 16
Издание на “Янус” ЕООД
ISBN 978-954-8550-61-1Political and Legal Doctrines.
Basic Aspects of Political and Legal genesis
Vol. 4. Middle Ages,
Book 1. Orient. Byzantium
Bulgarian
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 70 х 100/ 16
Published by: IANUS Publishing Company
ISBN 978-954-8550-61-1

 

 

 

 

Янко ЯнковПолитически и правни учения

(Основни аспекти
на политикоправния генезис)
Том 5.
Средновековие.
Книга 2. РУСИЯ

2008 г.


Янко Янков-Вельовски,
Политически и правни учения. (Основни аспекти на
политикоправния генезис). Том 5. Средновековие. Книга 2. Русия. - С., Издателство “Янус”, 2008. – 744 с.
ISBN 978-954-8550-62-8Съдържание


            Предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Глава ІV. Политически и правни учения
         на Средновековна Русия 
§ 1. Същност на политическите и правните идеи и
            учения в Киевска Русия . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Въведение . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2. Концепцията за „Руската земя” . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3. Концепцията за божественият произход на
            княжеската власт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4. Политическият трактат на митрополит Иларион Киевски . . . . . . . . 20
5. Политическите възгледи на Владимир Мономах . . . . . . . . . . . . . . . 26
6. Политическите възгледи на Даниил Заточник . . . . . . . . . . . . . . . . 29

§ 2. Същност на политическите и правните идеи и учения
            в Московска Русия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1. Някои акценти от историко-политическия генезис
                        на Московска Русия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. Киевският генезис на Московска Русия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
3. Римският произход на руските князе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
4. Заволжските монаси за „безкористността” . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
5. Иосиф Волоцки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6. „Руската правда” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
7. Княз Иван ІІІ . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
8. Псковският монах Филотеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9. Федор Карпов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
10. Зиновий Отенски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
11. Иван С. Пересветов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
12. Иван ІV Грозни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
13. Андрей Курбски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
14. Иван Тимофеев . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
15. Протопоп Аввакум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
16. „Латинската” и „гръцката” школи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
17. Афанасий Ордин-Нашчокин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
18. Митрополит Стефан Яворски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
19. Архиепископ Теофан Прокопович . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
20. Петър І Велики . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
21. Василий Н. Татишчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
22. Иван Посошков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
23. Антиох Кантемир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
24. Кондицията от 1730 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
25. Екатерина ІІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
26. Михаил Шчербатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
27. Дмитрий Голицин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
28. Семьон Десницки . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
29. Николай И. Новиков . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
30. Александър Радишчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
31. Василий Малиновски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
32. Михаил Сперански . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
33. Николай Карамзин . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
34. Александър І . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
35. Декабристите . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
36. Сергей Уваров . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
37. Николай Тургенев . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
38. Гаврил Батенков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
39. Пьотр Чаадаев . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
40. Александър Пушкин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
41. Орест Новицкий . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
42. Александър Хомяков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
43. Иван Киреевски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
44. Николай Гогол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
45. Константин Кавелин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
46. Тимофей Грановски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
47. Михаил Погодин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
48. Степан Шевъирьов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
49. Федор Тютчев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
50. Константин Неволин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
51. Висарион Белински . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222
52. Александър Херцен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225
53. Николай Огарьов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226
54. Николай Станкевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230
55. Павел Анненков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
56. Михаил Бакунин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232  
57. Бащата и братята Аксакови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
58. Константин Кавелин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
59. Михаил Катков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
60. Юрий Самарин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
61. Сергей Соловььов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
62. Фьодор Достоевски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
63. Михаил Буташевич-Петрашевски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
64. Аполон Григорьев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
65. Николай Данилевски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
66. Пьотр Лавров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
67. Ростислав Фадеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
68. Александър Стронин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300
69. Константин Победоносцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  303
70. Борис Чичерин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
71. Николай Страхов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
72. Николай Чернишевски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
73. Лев Толстой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
74. Виктор Кудрявцев-Платонов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
75. Константин Леонтиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343
76. Николай Нелидов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352
77. Николай Хлебников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  356
78. Дмитрий Писарев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  358
79. Василий Ключевски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359
80. Николай Михайловски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360
81. Пьотр Кропоткин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  364
82. Евгений де Роберти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  371
83. Пьотр Ткачьов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  376
84. Сергей Витте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  382
85. Николай Кареев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  384
86. Максим Ковалевски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391
87. Владимир Соловьов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  396
88. Николай Коркунов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  405
89. Николай Морозов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
90. Василий Розанов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
91. Георгий Плеханов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
92. Александър Башмаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
93. Роберт Виппер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
94. Актът от 1861 г. за отмяна на крепостното право . . . . . . . . . 420
95. Петр Столипин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  428
96. Сергей Трубецкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
97. Евгений Трубецкой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
98. Лапо-Данилевски  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
99. Михаил Туган-Барановски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
100. Павел Новгородцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
101. Иосиф Михайловски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
102. Лев Петражицки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
103. Максим Горки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
104. Богдан Кистяковски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
105. Пьотр Струве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
106. Владимир Ленин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
107. Сергей Булгаков   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
108. Александър Богданов-Малиновски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
109. Виктор Чернов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
110. Николай Бердяев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
111. Евгений Спекторски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
112. Семьон Франк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
113. Александр Яшченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
114. Густав Шпет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
115. Николай Алексеев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
116. Иосиф Сталин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
117. Лев Троцки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
118. Пьотр Бицилли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
119. Александър Саккети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
120. Лев Карсавин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
121. Иван Ильин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
122. Иван Кинкел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
123. Георгий Федотов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
124. Николай Тимашьов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
125. Питирим Сорокин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
126. Николай Устрялов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
127. Николай Трубецкой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
128. Иван Солоневич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570
129. Николай Кондратиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
130. Алескей Лосев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
131. Георги Флоровски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
132. Жорж Гурвич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
133. Никита Хрушчов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
134. Пьотр Савицки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
135. Александър Чижевски  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
136. Владимир Набоков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
137. Александр Кожев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
138. Леонид Брежнев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
139. Пьотр Григоренко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
140. Юрий Андропов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
141. Александър Солженицин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
142. Андрей Сахаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
143. Николай Полторацки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
144. Александър Зиновиев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
145. Игор Шафаревич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
146. Рой Медведев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
147. Анатолий Бутенко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
148. Дмитрий Волкогонов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
149. Александър Янов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
150. Борис Елцин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
151. Михаил Горбачов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652
152. Николай Хренов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
153. Владимир Буковски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665
154. Владимир Путин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  668  
155. Дмитрий Медведев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
156. Славянофилството, западничеството и панславизмът. . 671
157. „Руската идея” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
158. Евразийството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
159. Черносотничеството  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713
160. Сменовеховството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
161. Руският нихилизъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717
152. Руският либерализъм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  720
163. Руският „Сребърен век” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
164. За спецификата на руската политическа
            и правна култура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  728
165. Социопортретни щрихи към образа на
            Съветския и Постсъветския човек . . . . . . . . . . . . . . . . 734
Вместо заключение:
Трети Рим”, „Втора Европа” или „Трети свят” . . . . . . . . . . . 737
Политически и правни учения
(Основни аспекти на политикоправния генезис)
Том 5. Средновековие. Книга 2. Русия

Българска
Първо издание
Автор: Янко Николов Янков
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат 70 х 100/ 16
Издание на “Янус” ЕООД
ISBN 978-954-8550-62-8Political and Legal Doctrines.
Basic Aspects of Political and Legal Genesis
Vol. 5. Book 2. Russia
Bulgarian
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov-Velyovski
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 70 х 100/ 16
Published by: IANUS Publishing Company
ISBN 978-954-8550-62-8
 

 

Янко ЯнковПолитически и правни учения

(Основни аспекти
на политикоправния генезис)
Том 6.
Средновековие.
Книга 3. Западна Европа

2007 г.


Янко Янков-Вельовски,
Политически и правни учения. (Основни аспекти на
политикоправния генезис). Том 6. Средновековие.
Книга 3. Западна Европа, С., Издателство “Янус”, 2007.
ISBN 978-954-8550-63-5СъдържаниеГлава V. Политически и правни учения
на Средновековна Западна Европа

            § 1. Епохата на патристиката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
            § 2. Боеций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
            § 3. Григорий Турски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
            § 4. Каролингско възраждане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
            § 5. Анселм Кентърберийски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
            § 6. Арнолд Брешиански . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
            § 7. Пиер Абелар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
            § 8. Бернар Клервоски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
            § 9. Петър Ломбардски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
            § 10. Джон (Иоан) Солсбърски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
            § 11. Франциск Азиски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
            § 12. Бертолд Регенсбургски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
            § 13. Хенри де Брактон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
            § 14. Роджър Бейкън . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
            § 15. Джовани Бонавентура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
            § 16. Тома Аквински . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
            § 17. Боеций Дакийски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
            § 18. Раймунд Лулий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
            § 19. Сигер Брабантски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
            § 20. Жан Парижки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
            § 21. Данте Алигиери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
            § 22. Марсилий Падуански . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
            § 23. Уйлям Окам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
            § 24. Франческо Петрарка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
            § 25.  Джовани Бокачо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
            § 26. Джон Уиклиф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
            § 27. Джефри Чосър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
            § 28. Ян Хус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
            § 29. Тито Ливио Фруловизи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154
            § 30. Николай Кузански . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
            § 31. Леон Батист Алберти             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164
            § 32. Лоренцо Вала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
            § 33. Матео Палмиери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
            § 34. Жана Д’Арк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
            § 35. Джироламо Савонарола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183
            § 36. Себастиан Брант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
            § 37. Джовани Пико делла Мирандола . . . . . . . . . . . . . . . . .192
            § 38. Томас Мурнер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
            § 39. Еразъм Ротердамски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
            § 40. Николо Макиавели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
            § 41. Томас Мор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
            § 42. Франческо Гвичардини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
            § 43. Мартин Лутер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
            § 44. Франсиско де Витория . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
            § 45. Улрих фон Хутен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
            § 46. Томас Мюнцер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
            § 47. Кралица Маргарита Наварска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
            § 48. Франсоа Рабле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
            § 49. Филип Миланхтон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
            § 50. Томас Старки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
            § 51. Себастиан Франк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
            § 52. Карл V Хабсбург . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
            § 53. Мишел Нострадамус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
            § 54. Мишел де Лопитал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
            § 55. Жан Калвин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
            § 56. Антонио Франческо Дони . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
            § 57. Франсуа Отман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
            § 58. Етиен де Лабоеси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
            § 59. Жан Боден . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
            § 60. Мишел дьо Монтен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314
            § 61. Мигел де Сервантес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317
            § 62. Едуард Коук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
            § 63. Фрeнсис Бейкън . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
            § 64. Кристофър Марлоу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
            § 65. Уйлям Шекспир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
            § 66. Томазо Кампанела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
            § 67. Хуго Гроциус  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  357
            § 68. Робърт Филмър . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
            § 69. Съдбата на римското право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
            § 70. Инквизицията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
            § 71. Откриването на Новия свят . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
            § 72. Университетът . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  403
            § 73. Науката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
            § 74. Рицарството . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  426  
            § 75. Божият съд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    430
            § 76. Гендерната визия на Средновековието . . . . . . . . . . . .   437
            § 77. Куртоазният васалитет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    443
            § 78. Хуманизъм и Ренесанс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  447
            § 79. Реформацията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465Политически и правни учения
(Основни аспекти на политикоправния генезис).
Том 6. Средновековие. Книга 3. Западна Европа.

Българска
Първо издание
Автор: Янко Николов Янков-Вельовски
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат 70 х 100/ 16
Издание на “Янус” ЕООД
ISBN 978-954-8550-62-8


Political and Legal Doctrines.
Basic Aspects of Political and Legal Genesis.
Vol. 6. Middle Ages. Book 3. Western Europe.
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov-Velyovski
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 70 х 100/ 16
Published by: IANUS Publishing Company
ISBN 978-954-8550-62-8

Янко ЯнковПолитически и правни учения

(Основни аспекти
на политикоправния генезис)
Том 7.
Новото време.
Книга 1

2007 г.
Янко Янков-Вельовски,
Политически и правни учения. (Основни аспекти на политикоправния генезис). Том 7. Новото време. Книга 1, С., Издателство “Янус”, 2007,
ISBN 978-954-8550-65-9На малцината сегашни и бъдещи читатели дължа извинение за това, че голяма част от идеите, които трябваше да бъдат реализирани тук, в изследването за политическите и правните учения на Новото време, останаха в ембрионална или дори в криогенна форма, за да бъдат реализирани идеите и належащите прагматични потребности, заложени в „Документ за самоличност”.Съдържание


            § 1. Въпросът за съдържателните и хронологическите
                        параметри на Новото време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
            § 2. Якоб Бьом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
            § 3. Джон Смит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
            § 4. Новоанглийският колониален теократизъм . . . . . . . 13
            § 5. Кардинал Ришельо  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
            § 6. Томас Хобс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
            § 7. Пиер Гасенди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
            § 8. Рене Декарт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
            § 9. Оливър Кромуел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
            § 10. Пиер Корней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
            § 11. Джон Милтън . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
            § 12. Джерард Уинстенли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
            § 13. Джеймс Харингтън  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
            § 14. Антоан Арно  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
            § 15. Франсуа Ларошфуко  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
            § 16. Джон Лилбърн  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
            § 17. Жан-Батист Колбер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
            § 18. Савинен Сирано дьо Бержерак . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
            § 19. Лафонтен  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
            § 20. Жан Батист Поклен Молиер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
            § 21. Блез Паскал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
            § 22. Барух Бенедикт Спиноза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138
            § 23. Джон Лок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150
            § 24. Самуел фон Пуфендорф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
            § 25. Людовик ХІV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
            § 26. Расин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
            § 27. Исак Нютон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
            § 28. Жан дьо Лабрюиер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
            § 29. Франсоа дьо Калер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
            § 30. Готфрид Лайбниц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
            § 31. Пиер Бейл  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
            § 32. Христиан Томазий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198
            § 33. Даниел Дефо  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
            § 34. Жан Мелие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
            § 35. Джонатан Суифт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
            § 36. Джамбатиста Вико . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
            § 37. Бернард Мандевил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
            § 38. Джон Толанд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
            § 39. Антони Шефтсбъри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
            § 40. Ричард Стил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231
            § 41. Kристиян Волф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
            § 42. Джордж Бъркли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
            § 43. Шарл Луи Монтескьо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
            § 44. Френсис Хатчесън . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262
            § 45. Франсoа Волтер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
            § 46. Бенджамин Франклин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273
            § 47. Габриел Боно де Мабли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275
            § 48. Жулиен Офре Ламетри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
            § 49. Томас Рид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283
            § 50. Дейвид Юм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
            § 51. Жан-Жак Русо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
            § 52. Дени Дидро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
            § 53. Клод-Ариен Хелвеций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
            § 54. Леже Мари Дешан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310
            § 55. Жан Д’Аламбер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313
            § 56. Адам Фергюсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316
            § 57. Пол Анри Холбах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
            § 58. Адам Смит  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  322
            § 59. Имануел Кант  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328
            § 60. Анн Роберт Жак Тюрго  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  342
            § 61. Едмънд Бърк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345
            § 62. Готхолд Ефраим Лесинг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .352
            § 63. Пиер-Огюстен Карон дьо Бомарше . . . . . . . . . . . . . 357
            § 64. Джордж Вашингтон   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
            § 65. Уйлям Палей   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  366
            § 66. Едуард Гибън   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
            § 67. Томас Пейн   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
            § 68. Чезаре Бекариа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  378
            § 69. Маркиз дьо Сад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
            § 70. Жан-Пол Марат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
            § 71. Жан-Антуан Никола Кондорсе  . . . . . . . . . . . . . . . .390
            § 72. Томас Джеферсон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393
            § 73. Александер Калиостро  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
            § 74. Йохан Готфрид Хердер  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  401
            § 75. Джереми Бентам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  408
            § 76. Емануел-Жозеф абат Сийес  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  417
            § 77. Оноре Габриел Рикети де Мирабо . . . . . . . . . . . . . . 423
            § 78. Йохан Волфганг Гьоте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .425
            § 79. Джеймс Медисън . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433
Политически и правни учения
(Основни аспекти на политикоправния генезис).
Том 7. Новото време. Книга 1

Българска
Първо издание
Автор: Янко Николов Янков-Вельовски
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат 70 х 100/ 16
Издание на “Янус” ЕООД
ISBN 978-954-8550-65-9


Political and Legal Doctrines.
Basic Aspects of Political and Legal Genesis.
Vol. 7.The New Time. Book 1.
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov-Velyovski
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 70 х 100/ 16
Published by: IANUS Publishing Company
ISBN 978-954-8550-65-9 
 
Янко Вельовски
Легитимните основи

на политическата власт

в България
София, 2007 г.Описание: SYM-3

Янко Николов Вельовски,
Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, ххх с.
ISBN-10: 954-8550-14-8  
ISBN-13: 978-954-8550-14-7

Изказвам безкрайната си  благодарност
на моя редактор, научен консултант
и биограф - Николай В. Гусев -
без чиято висококомпетентна, ежедневна
и винаги навременна помощ никога нямаше
да мога да напиша и да публикувам всичко,
което е видяло бял свят  досега, и всичко,
което предстои да излезе в бъдеще.
Янко Н. Вельовски


Contents
Foreword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Chapter I. Some output interpretational dimensions
of the Bulgarian political mentality and legitimacy . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 1. A negative self-image of the Bulgarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 2. Touches on collectivism and individualism . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
§ 3. Ambivalent nature of the Bulgarian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
§ 4. Value orientation of the Bulgarian cultural model . . . . . . . . . . . . 66
§ 5. Touches on the history and genesis of
the Bulgarian ethno-national idea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
§ 6. On the nature of the two civilization markers . . . . . . . . . . . . . . . . 91
§ 7. Some touches to the basic characteristics of
Eastern mentality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
§ 8. Bulgarian vision of the Other
the stranger and the neighbour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
§ 9. Bulgarian vision of Knowledge and the men of Knowledge . . .  131
§ 10. Nature of the Iberian and the Balkan
cultural syncretism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
§ 11. Is it Orthodox spirit of capitalism? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
§ 12. The most common touches on legitimacy . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Chapter II. One touch to the question for the legitimacy
of political power in Medieval Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Chapter III. Legitimistic political thought
of the Bulgarians during the Ottoman rule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
§ 1. Some anthropological, and ethno-genetic
national  psychological dimensions of the Bulgarians . . . . . . . . . . . .  166
§ 2. What is mental, legitimate and legitimize
nature of the April uprising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177

Chapter IV. The legitimistic political thought
of the Bulgarians after the Liberation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
§ 1. Danaus’ gifts of the European and Russian diplomacy . . . . . . . . . 190
§ 2. Nature and parametric activities
of a constitutional paradox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
§ 3. Single touch to the question of the nature
of  post-liberation Spirit of legitimacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Chapter V. Legitimistic political thought 
of the Bulgarians during the communist authorities . . . . . . . . . . . . . . . 235
§ 1. Legitimistic function of social utopia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
§ 2. Legitimacy of the communist authorities
in Soviet Russia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
§ 3. Legitimacy of the communist authorities
in Eastern Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
§ 4. Legitimacy of the communist authorities
in Southeast Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
§ 5. Legitimacy of the coup of September 9, 1944
and its subsequent legislation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
§ 6. What are the crucial factors predetermining  
the crucial change of political system in Bulgaria
on September 9, 1944, and how got to this change . . . . . . . . . . . . . . . . 278
§ 7. Referendum on the republic or monarchy,
produced in September 8, 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
§ 8. Adoption of the so-called Dimitrov’s  Constitution . . . . . . . . . . . . 296
§ 9. Bulgaria under Russian occupation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .298

Chapter VI. Legitimistic political thought 
of the Bulgarians in the post-communist period after 1989 . . . . . . . . 302
§ 1. Mummery Bulgarian dissidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  302
§ 2. Mummery Filigree Revolutionary Transition . . . . . . . . . . . . .  309
§ 3. Masquerade American support for the opposition . . . . . . . . . . 336
§ 4. Mummery Phenomena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
§ 5. Masquerade National Political Round Table”” . . . . . . . . . . . . 367
§ 6. Mummery CEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
§ 7. Mummery Grand National Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
§ 8. Mummery Constitution 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380
§ 9. Mummery President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
§ 10. What is, however, sources of legitimacy
of post-communist  Bulgarian political elite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
§ 11. Mummery Constitutional Case № 37/1998. . . . . . . . . . . . .  385
§ 12. Mummery New Referendum on Monarchy
or Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
§ 13. Mummery Legal responsibility for Todor Zhivkov . . . . . . . . 395
§ 14. Masquerade Virtual King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
§ 15. Mummery Legitimate legislation
of the National Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
§ 16. Masquerade National Reconciliation and common consent . . .447
§ 17. Fancy-dress the Fifth power" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
§ 18. Mummery Virtual Democracy
in totalitarian culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
The Legitimate Bases of Political Power in Bulgaria (Summary)  . . . . 472
The Legitimate Bases of Political Power in Bulgaria (Summary) . . . . ххх
Literature and sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ххх
Names’, denominations’, and titles’ Index   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ххх
Authors Index  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ххх


Съдържание


Предисловие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Глава І. Някои изходни интерпретационни
измерения на българския политически
манталитет и на легитимността . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
§ 1. Негативният собствен образ на българина . . . . . . . . . . . . . . . .  17
§ 2. Щрихи относно колективизма и индивидуализма . . . . . . . . . . 22
§ 3. Амбивалентната същност на българина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
§ 4. Ценностната ориентация на българския културен модел . . . . . 66
§ 5. Щрихи относно историята и генезиса
на Българската етно-народностна идея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
§ 6. Относно същността на два цивилизационни маркери . . . . . . . 91
§ 7. Някои основополагащи щрихи към характеристиката на
източноевропейския манталитет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
§ 8. Българската визия за „Другия” - чужденеца и съседа . . . . . . . .111
§ 9. Българската визия за Знанието и хората на Знанието . . . . . . . 131
§ 10. Същност на Иберийския и Балканския
културен синкретизъм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
§ 11. Съществува ли „Православен дух на Капитализма?” . . . . . . 147
§ 12. Най-общи щрихи относно легитимността . . . . . . . . . . . . . . .  151

Глава II. Един щрих към въпроса за легитимността
на политическата власт в Средновековна България . . . . . . . . . . .  162

Глава III. Легитимистичното политическо мислене
на българите по време на Османското владичество . . . . . . . . . . . 166
§ 1. Някои антропологични, етногенетични и
народопсихологични измерения на българите . . . . . . . . . . . . . . . 166
§ 2. Каква е менталната, легитимната и легитимиращата
същност на Априлското въстание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177

Глава IV. Легитимистичното политическо мислене
на българите след „Освобождението” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
§ 1. Данайските дарове на европейската
и руската дипломация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
§ 2. Същност и параметрични изяви на един
конституционен парадокс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
§ 3. Един конкретен щрих към въпроса за същността
на следосвобожденския „Дух на легитимността” . . . . . . . . . . . . . 230

Глава V. Легитимистичното политическо мислене
на българите по време на комунистическата власт . . . . . . . . . . . .  235
§ 1. Легитимационната функция на социалната утопия . . . . . . . . .235
§ 2. Легитимността на комунистическата власт
в Съветска Русия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
§ 3. Легитимността на комунистическата власт
в Източна Европа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
§ 4. Легитимността на комунистическата власт
в Югоизточна Азия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269
§ 5. Легитимността на преврата на 09.09.1944 г.
и последвалото го законодателство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   270
§ 6. Кои са факторите, предопределящи
съдбоносната смяна на политическата система в България
на 09.09.1944 г., и как се стигна до този поврат . . . . . . . . . . . . . . . . 278
§ 7. Референдумът за република или монархия,
произведен на 8 септември 1946 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
§ 8. Приемането на т. нар. Димитровска конституция . . . . . . . . . . 296
§ 9. България под руска окупация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Глава VI. Легитимистичното политическо мислене
на българите в посткомунистическия период след 1989 г. . . . . .  302
§ 1. Маскарадът „Българско дисидентство” . . . . . . . . . . . . . . . . .  302
§ 2. Маскарадът „Нежен Революционен Преход” . . . . . . . . . . . . . . 309
§ 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозицията” . . . . . . . 336
§ 4. Маскарадът „Феномени” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
§ 5. Маскарадът „Национална политическа “Кръгла маса”” . . . . .367
§ 6. Маскарадът „ЦИК” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374
§ 7. Маскарадът „Велико Народно събрание” . . . . . . . . . . . . . . . . .  377
§ 8. Маскарадът „Конституция 1991 год.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380
§ 9. Маскарадът „Президент” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  382
§ 10. Какви са, все пак, източниците на „легитимността
на посткомунистическия български политически елит . . . . . . . . .384
§ 11. Маскарадът „Конституционно дело № 37 от 1998 г.” . . . . .  385
§ 12. Маскарадът „Нов Референдум за Монархия
или Република” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391
§ 13. Маскарадът „Съдебна отговорност за Тодор Живков” . . . .  395
§ 14. Маскарадът „Виртуален Цар” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  415
§ 15. Маскарадът „Легитимно законотворчество
на Народното събрание” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
§ 16. Маскарадът „Национално Съгласие и Помирение” . . . . . . . . .447
§ 17. Маскарадът „Пета власт” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  457
§ 18. Маскарадът „Виртуална демокрация
при тоталитарна култура” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  466

Легитимните основи на
политическата власт  в България (Резюме) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
The Legitimate Bases of
Political Power in Bulgaria (Summary) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ххх
Литература и източници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ххх

Показалец на имената и названията . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ххх
Авторски показалец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ххх

Легитимните основи

на политическата власт в България


Българска
Първо издание
Автор: Янко Николов Янков-Вельовски
Редактор: Николай Владимиров Михайлов
Формат 70 х 100/ 16
Издание на “Янус” ЕООД
ISBN-10: 954-8550-14-8  
ISBN-13: 978-954-8550-14-7
The Legitimate Bases
of Political Power in Bulgaria
First Edition
Author: Ianko Nikolov Iankov-Velyovski
Editor: Nikolay Vladimirov Mihaylov
Dimensions: 70 х 100/ 16
Published by: IANUS Publishing Company
ISBN-10: 954-8550-14-8  
ISBN-13: 978-954-8550-14-7


Няма коментари:

Публикуване на коментар